Plats: Åby Arenaväg 10 , Mölndal
(+46) 0708-203354
anton@at-event.se

VAD ÄR CSR

Mässan för ett hållbart företagande

Corporate Social Responsibility

Idén med CSR är att företag skall ta ett samhällsansvar för hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. 

Det ekonomiska ansvaret handlar om företags sätt att göra affärer vilket inkluderar dess affärsetik. Finns t.ex. policys mot korruption, odrägliga arbetsförhållanden eller avsaknad av facklig organisation hos underleverantörer? Med en utvecklad CSR strategi tar företaget även ett produktansvar, man garanterar att produkterna inte påverkar hälsan negativt, vare sig hos slutanvändare eller hos de arbetare som producerar dem.

Det sociala ansvarstagandet finns både inom och utom företaget. Inom företaget handlar det om att enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiskt som psyko-socialt perspektiv. För att nå detta utvecklar företaget en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen. Ingen grupp eller individ får känna sig diskriminerad eller utestängd på något sätt.

Det externa sociala ansvaret innefattar att se till att olika kundgrupper inte heller diskrimineras. Detta innefattar även att bidra till att samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt. Samhällsengagemanget tar sig ofta uttryck i konkreta åtgärder på varje enskild arbetsplats inom företaget samt i olika samhällsinsatser och engagerar ofta personalen.


Gällande miljö skall företaget agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. 

Utnyttjas resurser på ett effektivt och hållbart sätt? Undviker man att producera farliga produkter? Arbetar man med gröna transporter och klimatkompenserar man för det ekologiska fotavtryck som trots allt kvarstår?

Den fjärde dimensionen

Det etiska ansvarstagandet – den fjärde dimensionen – handlar om kontrollmekanismer som säkerställer att företaget efterlever de värderingar som man beslutat ska styra företagets agerande på marknaden.

Agenda 2030

För att fortsätta bygga ett hållbart och starkt samhälle och möta de många utmaningar samhället står inför, som till exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet, behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra.

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle, vilket är i linje med regeringens ambitioner i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen.

Resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder.

Vilken roll kommer ditt företag att ta? Ligg i framkant och skapa den framtid du vill att nästa generation ska leva i.

FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.